fb linkedin twitter rss mail
background psihoutil

Telefon0721.349.765                               Telefon:  0764.443.184

E-mail: roxana.patrascu@psihoutil.ro    E-mail: gabriel.pirvan@psihoutil.ro

                                       

                                       Înv??area

 

.        Personalitatea ?i, în general, psihicul se formeaz? ?i se dezvolt? prin intermediul înv???rii. În acest demers evolutiv, cheia este înv??area. Totul se înva??, de la mers, îmbr?cat, mâncat, vorbit, citit, scris, socotit pân? la modalit??i de rela?ionare social? ?i conduite ghidate de valorile binelui, frumosului ?i adev?rului.

.      Înv??area este o activitate prin care omul se adapteaz? la solicitarile mediului. Ea se manifest? sub forme foarte diverse, ca, de exemplu:

  • Înv??area social?.  Const? în asimilarea de comportamente sociale, de noi modalit??i de rela?ionare interuman? ?i, în consecin??, de noi tr?s?turi de personalitate. În general, înv?tarea uman? este social?, deoarece  se petrece în contexte culturale ?i este dirijat? de modele educa?ionale. Întotdeauna înv??area social? este o interînv??are ?i ea are drept con?inut  experien?ele pe care ?i le transmit reciproc cei care intr? în ac?iune în calitatea lor de indivizi, grupuri sau colectivit??i.
  • Înv?tarea cognitiv?. Se refer? la însu?irea cuno?tin?elor ?i opera?iilor intelectuale corespunz?toare, la constituirea unor sisteme cognitive. Include ?i formarea conceptelor ?i a sistemelor de concepte, precum ?i trecerea de la conceptele empirice la cele ?tiin?ifice. Însu?indu-?i o no?iune, individul devine capabil s? generalizeze aceast? no?iune asupra altor situa?ii-stimul care nu au avut rol în înv??area propriu-zis?. Efectul înv???rii no?iunilor este de a elibera individul de sub controlul exercitat de stimulii specifici. Înv??area corect? a no?iunilor este hot?râtoare pentru om, întrucât acesta cite?te în termenii no?ionali, comunic?, gânde?te, interrela?ioneaz? prin no?iuni.
  • Înv?tarea de reguli. O regul? este un lan? de concepte care formeaz? ceea ce, în general, denumim cuno?tin?e. Conceptul este unitatea, iar regula reprezint? rela?ionarea util? a unit??ilor conceptuale. De aceea, înv??area regulilor este dependent? de înv??area conceptelor componente. Înl?n?uirea conceptelor în perspectiva formul?rii principiilor se poate face, de exemplu, pornind de la pronun?area principiului, desprinderea caracteristicilor ?i apoi specificarea posibilit??ilor sale aplicative în ac?iuni directe ?i implicite.
  • Înv??area afectiv?. Presupune însu?irea de modalit??i prin care omul s? fie capabil de urmatoarele: o mai bun? con?tientizezare a manifest?rilor afective, exprimarea adecvat? a st?rilor emo?ionale, recunoa?terea corect? ?i rapid? a acestora prin interpretarea limbajului nonverbal al celorlal?i, autocontrol sporit în plan emo?ional etc.

.        Demersurile de consiliere ?i psihoterapie cognitiv-comportamental? sunt tot activit??i de înv?tare, deoarece individul asimileaz? deprinderi ?i comportamente noi, care s? îi asigure o rela?ionare mai armonioas? cu sine ?i cu semenii.

Pentru program?ri online, la cabinet sau mai multe informa?ii, v? rug?m s? ne contacta?i!

 

.      “Înv??area este descoperirea a ceea ce ?tii deja.”  Richard Bach

Copyright - S.C.P.P. Patrascu & Pirvan – PSIHOUTIL. Toate drepturle rezervate.
www. psihoutil.ro / Webdesign by Atelier de Web / 16.07.2018 - 01:59