fb linkedin twitter rss mail
background psihoutil

 

Telefon: 0721.349.765                                  Telefon: 0764.443.184

E-mail: roxana.patrascu@psihoutil.ro       E-mail: gabriel.pirvan@psihoutil.ro

                           

                                Procesele afective

 

De asemnea, pute?i citi ?i despre tulbur?rile de afectivitate.

.        Afectivitatea exprim? o dimensiune vital? a sufletului uman, cuprinzând întreaga  gam? de procese afective, ca, de exemplu: afecte, emo?ii, dispozi?ii, sentimente, pasiuni. Toate aceste vibra?ii afective oglindesc rela?iile noastre cu mediul înconjur?tor, m?sura în care trebuin?ele, interesele ?i aspira?iile noastre sunt împlinite. De exemplu, satisfacerea trebuin?elor ne genereaz? bucurie, fericire, satisfac?ie, pl?cere, iar neâmplinirea acestora duce la frustrare, sup?rare,tristete.

.       Orice manifestare afectiv? poate fi caracterizat? în raport cu urm?toarele propriet??i:

 • subiectivitate: apar?ine întotdeauna unui subiect ?i reflect? m?sura în care terbuin?ele acestuia sunt sau nu satisf?cute;
 • evaluare: ele traduc gradul de utilitate a unui obiect sau situa?ii, importan?a acestora pentru subiect, în tr?iri pl?cute sau nepl?cute;
 • valoare motivational?: au o înc?rc?tur? energetic? care poate declan?a efectuarea unor ac?iuni, situa?ie în care omul este animat de o motiva?ie afectiv?;
 • polaritate: tendin?a de a fi pozitive sau negative ?i de a alc?tui perechi de tr?iri contrare, ca de exemplu bucurie-tristete, iubire-ur? etc.;
 • mobilitate: omul nu r?mâne blocat într-o anumit? tr?ire afectiv?. Aceasta trece dintr-o faz? în alta sau dintr-o form? în alta. De exemplu trecerea de la iubire la ur? etc.;
 • intensitate: for?a, t?ria tr?iri afective. Ea depinde de valoarea obiectului, de importan?a lui în raport cu trebuin?ele subiectului ?i de capacitatea afectiv? a acestuia;
 • durat?: orice manifestare afectiv? are o întindere în timp, o persisten?? mai mic? sau mai mare. Unele procese afective dureaz? foarte pu?in, iar altele se pot întinde pe parcursul mai multor ani;
 • expresivitate: pot fi transmise în exterior prin intermediul mimicii, gesturilor, pantomimicii etc.

.       Procesele afective difer? între ele ?i în ceea ce prive?te gradul de con?tientizare ?i m?sura în care se supun controlului voluntar.                                                                           Principalele procese afective sunt:

 • afectele: tr?iri afective de scurt? durat?, foarte intense cu desf?surare tumultoas? ?i care se supun greu controlului con?tient ?i voluntar (ex. furia);
 • emo?iile: manifest?ri afective de scurt? durat?, de intensitate variabil?, care exprim? reac?iile noastre fa?? de situa?iile cu care ne confrunt?m;
 • dispozi?iile: st?ri difuze, generalizate, relativ stabile, cu intensitate moderat? ?i cu determinism complex dar nu întotdeauna con?tientizat (ex. dispozi?ia pesimist?);
 • sentimentele: structuri afective complexe de lung? durat?, de intensitate moderat?, elaborate în ontogenez? în leg?tur? cu anumite semnifica?ii ?i valori (ex. sentimentul de prietenie);
 • pasiunile: structuri afective complexe, stabile ?i de mare intensitate care împing irezistibil persoana la ac?iune pentru atingerea scopului (ex. pasiunea profesional?).

Pentru informa?ii suplimentare  sau program?ri, v? rug?m s? ne contacta?i!

 

.      “În?l?imea sentimentelor este în rela?ie direct? cu profunzimea inteligen?ei.”  Victor Hugo

Copyright - S.C.P.P. Patrascu & Pirvan – PSIHOUTIL. Toate drepturle rezervate.
www. psihoutil.ro / Webdesign by Atelier de Web / 16.07.2018 - 02:03